Katalog branż

Archiwum aktualności

<< wrzesień 2021 >>
Pon Wt Sr Czw Pio Sob Nie
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Odwiedzin:

Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła i przedsiębiorczości.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U.Nr 17 poz. 92) z póżniejszymi zmianami,   ustawie o organizacji pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U.Nr 55 poz.235) z póżniejszymi zmianami, ustawie prawo o działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz.U.Nr 101 poz.1178).

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zrzesza członków na terenie miasta Lublińca, Kalet, Woźnik, gmin Ciasna, Pawonków, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Boronów.

§ 3

1. Cech nosi nazwę: Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości
im. Walentego Roździeńskiego.
2. Siedzibą Cechu jest miasto Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7.

§ 4

1. Cech jest członkiem dobrowolnym Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie i Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
2. Cech może być członkiem innych izb rzemieślniczych, organizacji, stowarzyszeń lub izb handlowców i innych przedsiębiorców.

II. ZADANIA CECHU

§ 5

1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych
z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a tekże reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej i sądów.
2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji rządowej, samorządowej i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
4. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
5. przedstawianie własciwym terenowym organom administracji rządowej i samorządowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła, handlu i przedsiębiorczości, oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań,
6. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
7. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków, oraz ich możliwościach produkcyjnych i usługowych,
8. rozpatrywanie skarg na działalność członków,
9. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle i przedsiębiorczości, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz sal pamięci,
10. współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza  w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
11. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
12. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
13. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
14. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
15. organizowanie dzialalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin, oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,
16. delegowanie przedstawicieli do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu przewidują przepisy szczególne,
17. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
18. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,
19. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności handlowej, gastronomicznej, biura rachunkowego, doradztwa podatkowego, pośrednictwa, innych usług niematerialnych, oraz przystępowania do spółek prawa handlowego,
20. wykonywanie innych zadań Cechu wynikających z przepisów szczególnych,

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy , handlowcy i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóżniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 8

1. O decyzji o przyjęciu lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
2. O odmowie decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym Zgromadzeniu, nie póżniej niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

1. Członkowie mają prawo do:
1. korzystania z pomocy i Swiadczeń Cechu w zakresie określonym  § 5 Statutu,
2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu,
4. wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dotyczących praw członka - do Walnego Zgromadzenia,
5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
6. wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
7. uzyskiwaniu od organów Cechu - na Walnym Zgromadzeniu, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu , jego wynikach oraz zamierzeniach,

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
1. został pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2. został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
3. zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej 12 miesięcy zgodnie z  § 14 Statutu,

§ 10

Do statutowych obowiązków członka Cechu należy w sposób właściwy i rzetelny
wykonywać powierzone mu zadania, a w szczególności:
1. przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
2. stosować sie do przepisów Statutu, oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczej,
3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4. poddawać kontroli swoją działalność w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,

§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaprzestaniu działalności lub o przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

 § 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1. wystąpienia
2. wykreślenia
3. wykluczenia

§ 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu , licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu, oraz nie płacenie składki członkowskiej przez 12 kolejnych miesięcy.

 § 15

Uchwałę o wykreślenia członka podejmuje Zarząd Cechu.

 § 16

1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji, oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się,
2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z data doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia się przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w Statucie.
4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjeśnienia.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia , na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w Par. 25,
ust. 1 Statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkowstwa w Cechu.

§ 17

Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniająć finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki na działalność statutową izb, organizacji i stowarzyszeń, w których Cech jest zrzeszony.

§ 18

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1. "Honorowego Starszego" lub "Honorowego Członka " Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności gospodarczej,
2. "Honorowego Członka Cechu" osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

§ 19

1. Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie Członków
B. Zarząd
C. Komisja Rewizyjna
D. Sąd Cechowy
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D.
3. Wybory Starszego Cechu oraz do organów , o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu,
przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
3. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń,
4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych, oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu , Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
6. podejmowanie uchwal w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządowych lub wystąpienia z nich,
8. upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
10. nadawanie godności "Członka Honorowego Cechu"
11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu,
12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów organizacji i izb, w których zrzeszony jest Cech,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

§22

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego - przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

1. Jeżeli Cech liczy wiecej niż 300 członków - Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów określając zasady wyboru tych delegatów.
2. Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
3. Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przynajmniej jeden rza w roku, najpóżniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1. Komisji Rewizyjnej
2. 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów
3. Żądanie zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

§ 25

1. O czasie, miejscu i porzadku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujące materiały:
1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2. sprawozdania Zarządu Cechu,
3. projektów podstawowych uchwał,
4. protokół poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu , wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych,
3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 § 27

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami Par. 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie może być odbyte - bez względu na ilość obecnych członków Cechu - w tym samym terminie po
upływie 30 minut. Uchwały w ten sposób zwołanego Walnego Zgromadzenia są prawomocne.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmnianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 28

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajmym.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

B. Zarząd Cechu

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
1. Zarząd Cechu składa się z 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, 1 Podstarszego,
Sekretarza, Skarbnika oraz 3 członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu łącznie. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członka. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego, Sekretarza i Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom Cechu uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu.
5. Kandydat na członka Zarządu powienien posiadać co najmniej 1 roczny okres członkostwa w Cechu.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu Par. 27 ust. 4 Statutu.

§ 30

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, w przypadku równości głosów - wg. kolejności umieszczenia na liście.
W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu nowego wyboru Starszego Cechu przez Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 31

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień
Walnego Zgromadzenia wskazanych w Par. 21,
3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te Zgromadzenia,
4. powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
5. realizowanie ustalonych zasad współdziałania z podmiotami gospodarczymi,
6. powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu, oraz ustalanie jego wynagrodzenia jak również pracowników Cechu,
7. podejmowanie działań mediacyjnych w przypadku występowania sporów pomiędzy członkami Cechu i ich klientami,
8. przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie póżniej niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu, a w razie jego nieobecności Podstarszy.
2. O czasie i terminie oraz miejscu posiedzeń Zarządu Cechu powiadamiani są wszyscy członkowie Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu Cechu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym, jak również mogą w nich uczestniczyć Przewodniczący sekcji z głosem doradczym.

§ 35

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.

C. Komisja Rewizyjna

§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Komisji, a pozostałych członków łącznie. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.§ 37

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu,
5. wydawanie zaleceń Zarządowi Cechu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D. Sąd Cechowy

§ 38

Członkowie Sądu podlegają odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 39

1. Sąd Cechowy składa sie z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków łącznie.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.
2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie jednego zastepcę Przewodniczącego.

§ 40

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 41

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1. upomnienie
2. naganę
3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku
4. pozbawienie prawa wybieralności do organów Cechowych na okres do 3 lat
5. wykluczenie
2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 42

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest  z postanowieniami Statutu Cechu lub z zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wylkuczeniu członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2. Za ważna przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
2. umyślne działanie na szkodę Cechu,
3. uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4. naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,

§ 43

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 44

Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 45

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V. SEKCJE ZAWODOWE

§ 46

1. Członkowie Cechu prowadzący jednakowe lub pokrewne rodzaje działalności mogą tworzyć sekcje zawodowe.
2. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu Cechu.
3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu . Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastepcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
4. Do zadań sekcji należy w szczególności:
1. oddziaływanie na członków w kierunku zapewnienia prawidlowego wykonywania zadań,
2. prowadzenie działalnosci mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,
3. wnioskowanie w sprawach rozwoju danego regionu lub zawodów,
4. otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy członkom prowadzącym nowe zakłady,
5. aktywizowanie członków do aktywności społecznej,
5. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach działalnosci finansowej Cechu.
6. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 47

1. Cech prowadzi rachunkowość zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 z zmianami).
2. Środki finansowe Cechu stanowią przychody:
- z tytułu składek członkowskich i wpisowe,
- najmu,
- z innych usług świadczonych przez Cech,
- inne wpływy,
3. Cech tworzy następujące fundusze:
- fundusz podstawowy,
- fundusz Cechowy (odpisy z zysku)
- fundusz zapasowy,
- fundusz świadczeń socjalnych,

§ 48

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.

VII. BIURO CECHU

§ 49

1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu, oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiazujących przepisów.
3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
4. Kierownik Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
5. Kierownik Biura odpowiada za pracę Biura przed Zarządem Cechu.

§ 50

1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letnią praktykę w organizacjach samorządu zawodowego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3 letniej praktyki.

§ 51

Kierownik Biura Cechu jest pracodawcą dla zatrudnionych w Biurze osób.

VIII. REPREZENTACJA CECHU

§ 52

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 53

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez Kierownika Biura pracownikiem Biura Cechu.
2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 54

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu, lecz nie póżniej niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóżnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiazany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

X. LIKWIDACJA CECHU

§ 55

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów.

 

 

 

 

 

 

 

  

Zrzeszamy min.

Urzędy Gmin Urzędy Miast Izby Rzemiosł Pozostałe Szkoły
UG Boronów UM Lubliniec Częstochowska Izba Rzemiosła ZUS ZSZ Lubliniec
UG Ciasna UM i G Woźniki Izba Rzemieślnicza w Opolu Ministerstwo Finansów WZS Tarnowskie Góry
UG Kochanowice UM Kalety Izba Rzemieślnicza w Katowicach Państwowa Inspekcja Pracy ZSB-A Tarnowskie Góry
UG Pawonków ZRP Warszawa ZSP Dobrodzień
UG Herby Bank Spółdzielczy Gliwice
UG Koszęcin
Projekt i wykonanie: W.B. Projekt, Grupa Lubliniec Info